Неділя, 16.12.2018, 19:58
Ви увійшли як Гость | Група "Гості"Вітаю Вас Гость | RSS
Вхід на сайт
Опитування
Як часто ви відвідуєте бібліотеку?
Всього відповідей: 32
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » ЧИТАЧАМ » запитай бібліотекаря

Правова освіта

Шановні користувачі!

Запрошуємо Вас завітати до Білопільської районної бібліотеки ім. О. Олеся для поповнення своїх знань у галузі права та познайомитись з юридичною літературою, яка дасть змогу підвищити рівень правових знань.

Право в нашому житті

(Бібліографічний огляд літератури)

Мої права – це обов’язки інших

Права інших – це мої обов’язки

        Права людини в сучасному світі – це не просто актуальна тема для дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства. Людина, громадянин, індивід – має бути найважливішою цінністю будь-якого суспільства. Лише за такою формулою можливе його подальше процвітання та безтурботне співіснування із навколишнім світом.

            Права людини є загальними, невід'ємними, неподільними. Вони повинні бути гарантовані кожному незалежно від національної приналежності, релігії, статі, віку, здібностей. Закони правової держави повинні гарантувати громадянам ці невід'ємні права, які належать їм від народження і кожен громадянин повинен знати про свої права і вміти їх відстоювати.

           Апопій, І. В. Сімейне право України: навч. посіб / І. В. Апопій. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 360 с.

                                                                      

Сімейне право посідає провідне місце серед інших галузей права: сім’я необхідна кожній людині. Вона впливає на розвиток суспільства, його моральне здоров’я і є одним з факторів підвищення соціальної активності людей. Сімейне право регулює певну сукупність суспільних відносин — сімейні відносини. Це відносини, які складаються між членами сім'ї, а також особами, які хоча і не є членами сім'ї в повному розумінні, але пов'язані між собою певними сімейними правами та обов'язками. Саме в сім’ї формуються основи характеру людини, її ставлення до праці, моральних, ідейних і культурних цінностей. Міцна сім’я – міцне суспільство. В навчальному підручнику висвітлено всі основні інститути сімейного права.

 

          Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2007. – 992 с.

                                                                           

Для того, щоб вільно орієнтуватися у своїх правах і обов’язках сучасної правової системи України, необхідно засвоїти комплекс відповідних правових знань. Пропонований словник має допомогти читачеві у цьому. Великий енциклопедичний юридичний словник є першим в Україні такого роду виданням, спрямованим на підвищення правової культури і правосвідомості громадян. Словник є компактним і водночас фундаментальним науково-довідковим виданням. У ньому подані найпоширеніші і найважливіші юридичні поняття і терміни. Розкрито, зокрема, основи конституційного ладу в Україні, права і свободи громадян, засадничі положення практично усіх галузей національного законодавства, а також міжнародного та європейського права. Словник містить понад 3000 статей, що стосуються чинного права.

 

        Карлін,  М. І. Правові основи підприємництва: навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.

                                                                           

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні і практичні питання правових засад підприємницької діяльності в Україні. Наведені зразки основних документів, з якими доводиться працювати підприємцям (бізнес-плану, статуту фірми, установчого договору, трудових угод, митних декларацій тощо). Посібник розрахований для студентів економічних і юридичних факультетів вищих закладів освіти, підприємців, усіх, хто хоче опанувати основи підприємницької діяльності в Україні.

 

         Комарницький В. М., та ін. Екологічне право: навчальний посібник. – 3-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Екологічне право – це система правових норм і принципів, якими регулюються та охороняються суспільні відносини щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні правовідносини). Екологічні правовідносини – це складна галузь суспільних відносин, які охоплюють відносини щодо використання, відтворення і охорони різних об'єктів природи. Суб'єктами екологічних відносин є сторони, між якими вони виникають. Державна екологічна політика є важливою складовою загальнодержавної політики України. Важливим засобом реалізації державної політики в сфері екології є створення дієвої та ефективної нормативно-правової бази, спроможної забезпечити ефективне функціонування екологічного правопорядку. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

 

        Пазенюк, А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2010. – 176 с.

                                                                 

Проблема прав людини нині стає актуальною. Реалізація та гарантування прав є одним із найважливіших чинників належного розвитку держави, формування громадянського суспільства, переконливим свідченням демократичності державно-правової системи. Теоретичні і прикладні аспекти цієї проблематики розкрито у пропонованому навчальному посібнику, матеріал якого ґрунтується на численних національних і міжнародних нормативних актах, передусім України і Німеччини. Висвітлено історію становлення прав і свобод людини, основні соціальні права і свободи людини в Україні та Німеччині, гарантії основних прав та свобод людини і громадянина.

 

           Подобєдова, О. В. Трудове право України: навчально-методичний посібник / О. В. Подобєдова. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – 246 с.

Право на працю – одне з фундаментальних прав людини, встановлене міжнародно-правовими актами і визначене усіма державами світу. Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права, яка нарівні з іншими галузями перебуває в стадії реформування під впливом соціально-економічних відносин, що змінюються. Життя людини в суспільстві тісно пов'язане з її трудовою діяльністю, спрямованою загалом на отримання й використання матеріальних благ. Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини. Предметом правового регулювання такої галузі права, як трудове є, насамперед, трудові відносини, тобто суспільні відносини, що виникають у процесі застосування людиною своїх здібностей у виконанні певної трудової функції. У навчальному посібнику висвітлено поняття, функції та систему трудового права України. Трудові правовідносини, соціальне партнерство, колективні договори, трудові угоди. На основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України.

 

           Судові та правоохоронні органи України: навч. посібник / М. М. Ясинок та ін. / за заг. ред. М. М. Ясинка. – Суми: Видавництво «МакДен», 2008. – 280 с.

                                                                   

Сильна і незалежна судова влада є гарантом громадянського миру і злагоди, прав і свобод людини і громадянина, законності і правопорядку в суспільстві. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, які виникають в державі. Основне призначення судів полягає у відновленні порушеного права, забезпеченні справедливості, здійсненні захисту гарантованих Конституцією кожному прав і свобод, а також у виконанні примусових повноважень державної влади по відношенню до правопорушників. У навчальному посібнику дано поняття та розкрито зміст принципів побудови судової системи та правоохоронних органів України. Книга розрахована на студентів юридичних факультетів технікумів, вузів, при вивченні курсу «Судові та правоохоронні органи України», аспірантів, викладачів, практикуючих юристів.

 

          Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України: навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

                                                              

Історія держави і права України є невід’ємною складовою частиною багатовікової історії нашого народу, який відроджував Українську державу, розбудовував її, творив та вдосконалював національне право. Як історико- правова наука історія держави і права нашої країни тісно пов’язана з історією України. Посібник висвітлює основні етапи формування та розвитку державності українського народу з найдавніших часів та княжої доби до сучасної незалежної Української держави. В навчальному посібнику розглянуто основні закономірності і особливості виникнення, функціонування, зміни різних типів та форм держави і права українського народу на всіх етапах його розвитку. Підручник в кінці кожного розділу містить запитання та завдання для самоконтролю студентів.

 

Крім книжок і брошур бібліотека отримує періодичні фахові видання журнали і газети у галузі юридичних наук:

 

           Офіційний вісник Президента України: інформаційний бюлетень. – 2017. – № 28. – 27 с.

                                                                  

Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України» - офіційне видання, метою якого є оперативне і повне забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.

  • бюлетені офіційно публікуються державною мовою акти Президента України, що сприяє впорядкуванню офіційного оприлюднення законів України, чинних міжнародних договорів, укладених від імені України, актів Президента України, забезпечення регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобіганню перекручення їх змісту, визначенню набрання ним чинності.

 

             Право України. – 2017. – № 12. – 262 с.

                                                                

Юридичний журнал «Право України» - науково-практичне фахове видання засноване у 1922 році, видається щомісячно. У журналі публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних правових питань, пропозиції до законодавства України, зарубіжний правовий досвід. Висвітлюється практика Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного, Вищого господарського суду України, правові документи щодо організації та функціонування Національної академії правових наук України.

 

         Газети «Урядовий кур’єр» і «Голос України», які одержує бібліотека, відповідно до законодавства є офіційними друкованими виданнями. А тому тексти законів та інших нормативно-правових актів, які в них друкуються, є офіційними текстами, на які можна посилатися при обґрунтуванні своїх вимог та захисту своїх прав.

 

Матеріали правової тематики можна знайти на сторінках місцевих газет: «Білопільщина» та «Медіа Плюс»

                                           

 

Категорія: запитай бібліотекаря | Додав: BRB (26.02.2018)
Переглядів: 32 | Рейтинг: 0.0/0
Пошук
Погода
Друзі сайту